Archaeospora trappeiAcaulospora trappei-12-12-r.psd

Acaulospora trappei-21-10-r.psd

Archaeospora trappei-23-9-PV-r.psd

Archaeospora trappei-24-10-PV.psd

Archaeospora trappei-27-10-MR-r.psd

Archaeospora trappei-30-10-MR-r.psd

Archaeospora trappei-31-9-MR-r.psd

Archaeospora trappei-33-10-MR-r.psd

Archaeospora trappei-34-10-MR-r.psd

Archaeospora trappei-35-10-MR-r.psd

Archaeospora trappei-36-10-MR-r.psd

Archaeospora trappei-38-9-MR-r.psd

Archaeospora trappei-39-5-La-r.psd

Archaeospora trappei-41-2-LA-r.psd

Archaeospora trappei-42-5-LA-r.psd